MEIE ETTEVÕTTE ANDMETE PRIVAATSUSTEADE

Viimati uuendatud: 05. juuni 2020

Palun pange tähele järgnevat tähtsat teavet seoses teie isikuandmete töötlemisega Karo Pharma AB ja selle tütarettevõtte poolt (edaspidi koos nimetatud “Karo Pharma”), kui kasutate meie veebisaiti ja esitate meile oma kontaktandmed või seoses teie meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruandega. See teade selgitab, kuidas Karo Pharma kasutab isikuandmeid, mida me teilt kogume, kui esitate meile meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande kasutades meie veebisaiti https://www.karopharma.se (“Sait“). Käesolev lehekülg teavitab teid meie poliitikatest seoses Isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega.

Vastutav töötleja

Karo Pharma on vastutav töötleja, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kohaldatavale andmekaitse alasele seadusandlusele.

Millistel otstarvetel me teie isikuandmeid kasutame?

Kui te esitate meile meie Saidil oma kontaktandmed
Teie Isikuandmeid töödeldakse, et saaksime pakkuda teile teie soovitud sisu ja teenuseid. Näiteks kui näitate üles huvi laadida alla Karo Pharma poolt kirjutatud lühiülevaateid, palutakse teil esitada oma nimi ja e-posti aadress, mille me säilitame, et saaksime teile saata teie poolt soovitud teabe.

Kui esitate meile oma kontaktandmed kontaktide menüüs päringuvormi täitmise või meile e-kirja saatmise teel, töödeldakse teie Isikuandmeid, et saaksime teiega ühendust võtta. Võime säilitada meiega ühendust võtnud kasutajate andmed, et saaksime küsimustele või muredele korralikult vastata ning tulevase sidepidamise otstarbel.

Kui esitasite meile oma kontaktandmed, võidakse teie isikuandmeid töödelda, et võtta teiega ühendust turunduse otstarbel seoses meie programmide, toodete, funktsioonide või teenustega.

Kui esitate meile meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande
Karo Pharma töötleb teie Isikuandmeid, et vastata kohaldatavatele seadustele ja määrustele.

Teie Isikuandmeid töödeldakse teie meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande käsitsemise otstarbel.

Milliseid Isikuandmeid me teie kohta kogume?

Kui te esitate meile meie Saidil oma kontaktandmed
Kontaktandmed, nagu nimi ja e-posti aadress.

Kui esitate meile meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande
Teie poolt meile esitatud Isikuandmed, mis võivad sisaldada järgmist: teie nimi (sealhulgas nime eesliide või tiitel); sugu; kodune aadress; vanus ja sünnikuupäev; e-posti aadress; sotsiaalmeedia kasutajanimi; telefoninumber/-numbrid ning isikuandmete erikategooriad, mida olete meile esitanud, mis võivad sisaldada järgmist: meditsiinilised diagnoosiandmed; ravimiretseptide andmed; muu teie poolt esitatud tervisega seotud teave (nagu terviseteave, suguelu ja seksuaalse suundumusega seotud teave, puue ja puude tüüp, tervisega seotud ohutegurid, isiklikud kokkupuute ja jälgimisandmed); ja suhe teatud isikuga (“Isikuandmed”).

Kuidas me teie Isikuandmeid kogume?

Kogume ja töötleme andmeid, kui esitate meile enese kohta käivaid Isikuandmeid suvalise sidemeetodi abil. Võite alati otsustada meile Isikuandmeid esitada. Siiski on mõned Isikuandmed meie jaoks vajalikud, et saaksime vastata meie juriidilistele kohustustele seoses teie meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruandega.

Millisel juriidilisel alusel me teie isikuandmeid kasutame?

Kui te esitate meile meie Saidil oma kontaktandmed
Teie kohta käivate Isikuandmete töötlemine teile teie päringu alusel sisu ja teenuste pakkumise otstarbel põhineb meie õigustatud huvil vastata teie päringule ja pakkuda teile asjakohast materjali.

Teie kohta käivate Isikuandmete töötlemine teiega ühenduse võtmiseks, kui olete meie saidil kontaktivormi täitnud või meile e-kirja saatnud, põhineb meie õigustatud huvil võtta teiega ühendust või teile vastata.

Teie kohta käivate Isikuandmete töötlemine turundusotstarbel põhineb meie õigustatud huvil otseturunduseks teile, et teavitada teid meie programmidest, toodetest, funktsioonidest või teenustest.

Kui esitate meile meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande
Teie kohta käivate Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime vastata meie juriidilisele kohustusele jälgida, koguda ja teatada võimalikest kõrvaltoimetest regulatiivsetele ametitele ning et tagada KARO Pharma meditsiinitoodete, meditsiiniseadmete ja kosmeetika turvalisuse järelevalve ja kasu/riski tasakaalu püsiva jälgimise pakkumine.

Lisaks põhineb teie kohta käivate Isikuandmete töötlemine teie meditsiinilisele päringule vastamise või teie kaebuse uurimise otstarbel meie õigustatud huvil, kuna me ei saaks teie päringule ilma teie Isikuandmeid töötlemata vastata.

Kui kaua me teie Isikuandmeid säilitame?

Kui te esitate meile meie Saidil oma kontaktandmed
Me säilitame teie Isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik meie poolt teie Isikuandmete töötlemiseks otstarbel, milleks me need kogusime. Kui me teie Isikuandmeid enam ei vaja, kustutame me need.

Kui esitate meile meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande
Säilitame teie Isikuandmeid seadusega nõutud perioodi jooksul, milleks on:

  • Kõrvaltoime puhul 10 aasta jooksul pärast asjakohase toote litsentsi aegumist või tühistamist suvalises kohas kogu maailmas.
  • Meditsiiniliste päringute korral kuni 3 aasta jooksul päringu kuupäevast.

Pärast ülaltoodud perioodi möödumist kustutab Karo Pharma teie Isikuandmed.

Kellega me teie Isikuandmeid jagame?

Oma Isikuandmete jagamisega nõustute sellega, et teie Isikuandmed on ligipääsetavad Karo Pharma töötajatele ning teatud Karo Pharmale tugiteenuseid pakkuvate Karo Pharma tarnijate ja teenusepakkujate volitatud töötajatele.

Lisaks võime edastada teie meditsiinilise päringu, kaebuse või kõrvaltoime aruande käsitsemise otstarbel töödeldud Isikuandmeid teatud regulatiivsetele ametitele EL-is ja väljaspool EL-i. Tavapäraselt ei identifitseerita patsiente aruannetes regulatiivsetele ametitele nende Isikuandmete abil, näiteks nimega.

Teie Isikuandmete edastamine väljapoole teie koduriiki

eie Isikuandmeid võidakse edastada riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Riikides, millesse me Isikuandmeid edastame, ei pruugi olla teie Isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaid andmekaitseseadusi.

Karo Pharma võtab kasutusele sobilikud juriidilised ja tehnilised meetmed (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud mudelklauslitel põhinevate andmete edastamise lepingute sõlmimist) tagamaks, et kolmandad isikud, kellele Karo Pharma nendes riikides teie Isikuandmeid edastab, pühenduvad teie Isikuandmetele piisava kaitsetaseme tagamisele. Lisateavet andmete edastamise lepingute kohta leiate siit.

Teie Isikuandmete kaitsmine

Karo Pharma võib jagada teie Isikuandmeid sobivat piisavat kontrolli tagavate tarnijate ja teenusepakkujatega vastavalt Karo Pharma poliitikatele ja protseduuridele ning kirjaliku lepingu alusel, mis kohustab tarnijaid ja teenusepakkujaid tagama sobivaid kaitsemeetmeid seoses teie Isikuandmete käsitsemisega (sealhulgas seoses teie Isikuandmete konfidentsiaalsuse säilitamise ning sobivate tehniliste ja organisatsiooniliste turvameetmete rakendamisega).

Karo Pharma võtab kasutusele sobivad juriidilised, organisatsioonilised ja tehnilised meetmed teie Isikuandmete kaitseks vastavalt kohaldatavatele privaatsus- ja andmekaitseseadustele.

Turunduse e-kirjadest keeldumine

Kui me töötleme teie Isikuandmeid turunduse otstarbel ja te ei soovi enam saada meilt pressiteateid ega muud tüüpi teavet, võite oma eelistuste muutmiseks saata meile e-kirja meie “Võta meiega ühendust” kaudu või kasutada tellimuse tühistamise nuppu meie e-kirja vormidel.

Teie andmekaitseõigused

Kohaldatavas andmekaitseseaduses toodud eranditega on teil õigus:

  • õigus ligipääsule – nõuda teavet seoses teie Isikuandmete töötlemisega, sealhulgas teie Isikuandmete koopia esitamist;
  • õigus parandustele – nõuda teie Isikuandmete parandamist ja/või kustutamist või vaidlustada oma Isikuandmete töötlemine;
  • õigus piiramisele – nõuda oma Isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus vaidlustamisele – vaidlustada oma Isikuandmete töötlemine teatud tingimustel, näiteks, kuid mitte ainult, kui see ei piira meie võimet täita oma juriidilisi kohustusi.
  • õigus andmete edastamisele – nõuda teie poolt KARO Pharmale esitatud andmete masinloetavas vormis kättesaamist või teisele organisatsioonile edastamist; ja
  • õigus kaebustele – esitada teie andmekaitseõiguste rikkumisel kaebus oma kohalikule andmekaitseametile või seadusejärgselt kohtule. Teil võib olla õigus nõuda kahjutasu teie Isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tagajärjel saadud või kogetud kahjude või vaevuste eest.

Kui soovite oma õigusi kasutada, andke meile palun teada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktandmeid kasutades. Karo Pharma vastab teie päringule liigsete viivitusteta, kuid hiljemalt üks kuu pärast teie päringu kättesaamist. Seda perioodi võib päringute keerukuse ja arvuga arvestades vajadusel pikendada veel kahe kuu võrra. Me teavitame teid kõigist sellistest pikendustest ühe kuu jooksul päringu saamisest koos viivituse põhjusega.

Meie privaatsusteate muudatused

Karo Pharma jätab enesele õiguse uuendada või muuta igal hetkel oma privaatsusteadet ning esitada kõik uuendused sellel Saidil.

Präänikud

Küpsised/veebiserveri logid: sarnaselt teistele kommertsveebisaitidele kasutab meie Sait standardset tehnoloogiat, mida nimetatakse ,,küpsisteks” ja veebiserveri logisid, et koguda teavet meie Saidi kasutamise kohta. Küpsised on veebibrauseri tarkvara funktsioon, mis võimaldab veebiserveritel tunda ära veebisaidile ligipääsuks kasutatav arvuti. Präänikud on väikesed andmekogumid, mis salvestatakse kasutaja veebibrauseri poolt kasutaja kõvakettale. Küpsiste ja veebiserveri logide abil kogutud teave võib sisaldada külastuste kuupäeva ja kellaaega, vaadatud lehekülgi, meie Veebisaidil veedetud aega ning just enne ja just pärast meie Veebisaiti külastatud veebisaite. Seda teavet kogutakse kokkuvõtlikuna. Miski sellest teabest ei ole seotud teie kui üksikisikuga.

Võite loomulikult keelata oma arvutis küpsised, näidates seda oma brauseri eelistuste või valikute menüüdes. Siiski on võimalik, et mõned meie Veebisaidi osad ei tööta küpsiste keelamise korral õigesti. Kui teil on küsimusi seoses küpsiste keelamisega, pidage nõu oma brauseri pakkuja/tootjaga.

Kasutame meie Saidil kokkuvõtlikult kogutud mitteidentifitseerivaid andmeid, et mõista paremini teie poolt Saidi kasutamist ning parandada teie naudingut ja kogemust. Näiteks võime kasutada teavet meie Saidi disaini ja sisu parandamiseks või meie poolt pakutavate programmide ja teenuste analüüsimiseks.

Võta meiega ühendust

Kui teil on küsimusi või päringuid seoses teie Isikuandmete töötlemisega või vajate täiendavat teavet, võtke palun ühendust:

Andmekaitseametnik
E-post: dpo@karopharma.com

Versioon: 2.0